Privacy- en cookiebeleid

Update huidige versie: 1 Mei 2018 

Dit is een website van DDMCA. Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil DDMCA inzicht geven hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben? Neem dan contact op mail@ddmca.com.

Als je het privacy- en cookiebeleid hebt geaccepteerd op een website of app van DDMCA, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere DDMCA domeinen. De websites en de apps waarvoor een toestemming geldt zijn:

Definities

In onderstaand privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt:

a.) Privacy- en cookiebeleid: de onderstaande beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van DDMCA op haar websites en apps.

b.) Dienstverlening: de diensten die DDMCA aan jou aanbiedt. Denk aan de websites en apps.

c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee DDMCA jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. DDMCA verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de websites of apps van DDMCA.

e.) Account: je persoonlijke registratie via de bovenstaande websites of apps van DDMCA waarmee jij toegang tot de Dienstverlening krijgt.

f.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

g.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die DDMCA als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

h.) DDMCA: de besloten vennootschap (ondernummer 56974566 kamer van koophandel) met beperkte aansprakelijkheid D2MCA B.V., handelend onder de naam DDMCA, Keizersgracht 330B, (1016EZ) te Amsterdam. DDMCA is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onder DDMCA worden ook de Verwerkingen ten behoeve van D2MCA B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen verstaan.

Op basis van welke grondslag Verwerkt DDMCA jouw Persoonsgegevens?

DDMCA Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat DDMCA jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat DDMCA jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

DDMCA kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal DDMCA altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

DDMCA kan verder Persoonsgegevens Verwerken op basis van jouw toestemming. DDMCA vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Welke Persoonsgegevens Verwerkt DDMCA van jou?

DDMCA Verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie na uitdrukkelijke toestemming.

Het is niet vanzelfsprekend dat DDMCA alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven.

DDMCA heeft bewust gekozen geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Voor welke doelen Verwerkt DDMCA jouw Persoonsgegevens?

DDMCA verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: DDMCA gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).

b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening.

c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: DDMCA kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden.

d.) Om misbruik tegen te gaan: DDMCA Verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op DDMCA rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

f.) Profiel opbouwen: DDMCA streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt DDMCA een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat DDMCA bijhoudt welke Content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat DDMCA je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan DDMCA dan de Content, inclusief advertenties op DDMCA websites en apps, (laten) aanpassen.

DDMCA kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. DDMCA is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. DDMCA deelt met de adverteerders enkel de beschrijvende informatie (voorbeeld, maar niet beperkt tot: vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat advertenties aansluiten bij de interesses.

g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: DDMCA gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt.

h.) Voor marktonderzoek: DDMCA kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. DDMCA kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Hoe verkrijgt DDMCA jouw Persoonsgegevens?

DDMCA verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als jij een Account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als DDMCA jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps).

b.) Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: jij hebt met jouw Account toegang tot de Dienstverlening. Daarnaast kan DDMCA de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan DDMCA in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee jij toegang hebt tot de Dienstverlening, kan DDMCA bijhouden welk gebruik jij maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan DDMCA. Voorafgaand aan installatie van een app op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. DDMCA maakt daarnaast gebruik van cookies (zie onderstaand in dit privacy- en cookiebeleid) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

c.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan DDMCA bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. DDMCA kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. DDMCA maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor DDMCA inzichtelijk maakt hoe jij een DDMCA website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, iDeal en PayPal die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten die DDMCA aanbiedt.

Met wie deelt DDMCA jouw Persoonsgegevens?

a.) Binnen de organisatie van DDMCA: de verzamelde Persoonsgegevens worden door DDMCA mede Verwerkt voor de aan DDMCA gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven.

b.) Met (andere) leveranciers van DDMCA: DDMCA kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingdienst, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, partners of de partij die in opdracht van DDMCA betrokken is bij de technische realisatie en de informatievoorziening van een website of app). Waar mogelijk verplicht DDMCA deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat DDMCA het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van DDMCA met jouw gegevens mag omgaan. De voorwaarden legt DDMCA met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Als derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft DDMCA met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit DDMCA een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit DDMCA ook het modelcontract af of laat DDMCA dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

c.) Met andere partners van DDMCA: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan DDMCA voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door DDMCA geselecteerde partners. Daarvoor zal DDMCA eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen.

d.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan DDMCA Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als DDMCA daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door DDMCA Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van DDMCA via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst DDMCA je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DDMCA probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres mail@ddmca.com. DDMCA zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Hoe lang bewaart DDMCA jouw Persoonsgegevens?

DDMCA bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. DDMCA bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet DDMCA zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal DDMCA jouw gegevens mogen verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat DDMCA bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt DDMCA jouw Persoonsgegevens?

DDMCA handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als DDMCA derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn Cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van DDMCA (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover DDMCA met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat DDMCA niet-functionele cookies plaatst, informeert DDMCA je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

DDMCA plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. DDMCA kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. DDMCA kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door DDMCA als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar DDMCA advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt DDMCA gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor DDMCA ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics.

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van DDMCA. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op je Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat jouw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die je bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van DDMCA. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van DDMCA kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van DDMCA:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)
 • Intercom (de informatie uit de dialoog wordt gebruikt om tot de juiste relevante antwoorden te komen waar je naar op zoek bent)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van DDMCA en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps.

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt DDMCA aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?

Het kan zijn dat DDMCA in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van haar privacy- en cookiebeleid. DDMCA raadt nadrukkelijk aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten ingrijpende nodig wijzigingen zijn, dan zal DDMCA jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie (zie datum bovenaan deze pagina) van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende websites of apps van DDMCA worden geraadpleegd.