Geschreven door Pim van Berkel

Financial & Business advisor

Achtergrond: Bedrijfswaardering in de digitale wereld (update)

Pim van Berkel is financieel specialist. Samen met Denis Doeland werkt hij al enige tijd aan een waarderingsmodel voor het nieuwe digitale businessmodel van een ‘digital first’ organisatie. In deze gastpost een update van de stand van zaken.

Bedrijfswaarde

Wat genereert nu eigenlijk echte bedrijfswaarde? En in hoeverre heeft de digitalisering daar invloed op? Bedrijfswaarde ontstaat wanneer klanten, management en personeel succesvol samenwerken. Ten eerste ontstaat dan groei. Groeien hoeft per definitie niet altijd winstgevend te zijn. Bij een adequate beheersing van de kosten ontstaat een winstgevende groei. Ten tweede zal de waarde van een organisatie toenemen.

Deze winstgroei is makkelijk te volgen in de winst- en verliesrekening. De motor van de organisatie. Het hebben van een digitale strategie en een ecosysteem zal leiden tot een bepaalde stabiele basis van fans en klanten. Het uitbreiden van het digitale netwerk vergroot de kans op omzetgroei. En groei van omzet, levert bij goed management een gezonde winst op. Des te meer winst, des te meer waarde het bedrijf genereert.

Goodwill

De waarde die wordt gegenereerd uit het hebben van een digitale strategie en digitaal ecosysteem wordt niet weergegeven op de balans van een organisatie. Deze waarde is onzichtbaar in de financiële verslaglegging. Het is namelijk een immaterieel vast actief.

Een vorm van goodwill die nog niet geactiveerd mag worden. Deze potentiële goodwill in de vorm van social capital (Kazienko, 2006) zien bankiers, geldverstrekkers en investeerders nergens terug op de balans. Geldverstrekkers hebben nog weinig zicht om dit bezit op enige wijze te waarderen in ruil voor hun te verstrekken geldleningen. Maar dit gaat op korte termijn veranderen.

Balans perspectief en cohorten.001

Traditioneel

De traditionele wijze van waarderen kijkt naar andere informatiebronnen, zoals de bezittingen die op de balans van een bedrijf staan. Op hun eigen wijze, bepalen o.a. banken de waarde van deze bezittingen, inclusief een bepaalde van mate van afwaardering.

Wanneer de bezittingen van een bedrijf onder druk verkocht moeten worden daalt veelal de prijs. In bovenstaande afbeelding wordt een traditioneel perspectief weergegeven van het klassieke financieren op basis van balanswaarde.

Visueel bekeken ontstaat een ratio die loan to value wordt genoemd. Letterlijk: de schuld ten opzichte van de waarde van de bezittingen. Het probleem bij deze traditionele manier van waarderen is dat waarde van de bezittingen kunnen dalen door de economie of marktomstandigheden. Hierdoor wordt het risico groot dat leningen niet voldoende gedekt zijn door de waarde van de bezittingen. 

De informatiebron is nu het digitale ecosysteem in plaats van de bezittingen op de balans (van Berkel en Doeland)

Waarderen

Wetenschappers (2010, Kaplan en Haenlein) definiëren sociale media als een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van de tweede generatie van het web. De creatieve uitwisseling van content gemaakt door de gebruikers van hetzelfde web. Het waarderen van het zogenaamde social capital ook wel sociaal kapitaal genoemd in vanAnaloognaarDigitaal.nu – is behoorlijk in opkomst. Maar hoe wordt een digitale sociale klantomgeving gewaardeerd?

In de basis van vele waarderingsgrondslagen ligt het waarderen van een digitale klantenkring door middel van een opsomming van alle contant gemaakte toekomstige kasstromen. Het verschil met het traditioneel waarderen is de informatiebron. De lange termijn waarde van een digitaal ecosysteem wordt voornamelijk bepaald door de waarde van de klantrelaties.

Relaties tussen klant en bedrijf, maar ook de relatie van de fans en klanten onderling. De bestaande en toekomstige relaties bepalen voornamelijk de toekomstige inkomsten, ook wel kasstromen of cash flow genoemd. Deze toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen een rendementseis. Hiermee is het zogenaamde klantkapitaal ontstaan.

Balans perspectief en cohorten.002

Cohorten

Cohorten zijn een groep personen die een bepaalde periode eenzelfde ervaring of gebeurtenis delen. Zoals een dance-event, een seminar of een merk. Het bepalen van de toekomstige kasstromen is gecompliceerde materie, aangezien klanten een wisselende levensduur hebben. Dit komt niet alleen door hun leeftijd, maar tevens door de levensduur van klanten die mede wordt bepaald door de mate van interesse in het product of dienst dat een bedrijf aanbiedt.

Binnen het digitale ecosysteem zullen klanten zich vrij snel aansluiten. Maar er zal ook sprake zijn afname. Bij de waardering zullen groepen fans of klanten worden ingedeeld in verschillende cohorten binnen de toekomstige perioden. De aanname wordt gemaakt dat naar mate de tijd vordert, des te groter de cohorten zullen worden.

Het waarderen van het sociale kapitaal van een onderneming bestaat uit een aardige set van wiskundige formules en aannames. Al naar gelang de tijd voortschrijdt, ontstaan steeds meer ervaringscijfers.

Bedrijven zullen steeds meer bezig zijn met hun digitale vermogen (van Berkel en Doeland)

Voorbeeld

In de markt zijn er veel bedrijven opgestaan die zich bezighouden met het opzetten van een digitale strategie. Dat is een hele vooruitgang en voor veel bedrijven een behoorlijke ontwikkeling.

Nog maar weinig bedrijven zijn begonnen aan het het bouwen van een nieuw businessmodel op basis van de bij hun aanwezige en verzamelde data. Het business raamwerk dat nodig is voor de nieuwe bedrijfsvoering.

Een uitzondering is het bedrijf Fanalists. Dit brengt context aan tussen de verschillende interne en externe databronnen die sport-, media- en entertainment-organisaties hebben verzameld. Recentelijke case studies laten daar zien dat er genoeg data aanwezig voor aanzienlijke waarde groei bij vele bedrijven.

Middels de vijf doelen van het Business Acceleration Framework genereert Fanalists op basis van interne en externe data diverse analyses en overzichten. Hieruit worden additionele en winstgevende groeimodellen voorgesteld. Veelal blijven de kosten van de nieuwe verdienmodellen laag vanwege het gebruik van de juiste data. En de opbrengsten worden geoptimaliseerd.

Verwachting

Het is de verwachting dat bankiers, investeerders en andere vormen van geldverstrekkers bekend zullen geraken met deze aanvullende vorm van waarderen. Het klassieke waarderen zal niet afdoende zijn voor het bepalen van de bedrijfswaarde. Het klantkapitaal staat niet op de balans en wordt zodoende te weinig belicht.

Het enkelvoudige toepassen van waarderen op basis van bezittingen, past niet meer bij deze tijd. Hoewel deze methode niet zal verdwijnen, zal het eerder geïntegreerd worden met nieuwe informatiebronnen van waarderen. De wereld groeit. Digitaal groeien we nog harder.

Concluderend is vast te stellen dat het niet hebben van een digitale strategie en het ontbreken van een digitaal netwerk beperkend zal werken op de waardegroei van de onderneming.

Meer posts van Pim van Berkel


(advertentie)

WAAROM DJ’S, EVENEMENTEN EN FESTIVALS MOETEN VERANDEREN?

 

→ Download hier het eBook (Nederlandse versie)

→ Download here the eBook (English version)

Achtergrond: Bedrijfswaardering in de digitale wereld

Het is onduidelijk wie de Engelse term social media voor het eerst heeft gebruikt. Omdat er nog altijd onenigheid is over de exacte definitie, is het moeilijk een overzicht te geven van de ontwikkeling van sociale media. Dit overzicht is sterk afhankelijk van de gebruikte definitie. De meest bekende vorm van sociale media zijn de sociale netwerken.

Onder de noemer sociale media worden onder andere blogs, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. Ondernemingen maken tegenwoordig deel uit van deze netwerken en vormen zo zelf ook weer een eigen sociaal netwerk. Een dergelijk netwerk is onderdeel van de onderneming en heeft daarmee waarde. Hoeveel is een dergelijk netwerk van een onderneming waard?

Alvorens in te gaan op moderne waarderingstechnieken van digitale sociale netwerken, is het van belang de huidige wijze van (bedrijfs-)waarderen te begrijpen. Hoe bepalen traditionele bankiers de waarde van een bedrijf? En hoe bepalen ze hoeveel geldlening te verstrekken is?

Traditioneel waarderen

Iedereen is op zoek naar financiële middelen om te ondernemen. Startende bedrijven, groeiende bedrijven en bedrijven die andere organisaties willen overnemen. Want, geld is een ruilmiddel. We ruilen geld voor waarde. En op deze wijze kijken bankiers en geldverstrekkers naar bedrijven die financiering aanvragen. Bij het verstrekken van de geldlening, willen ze in ruil daarvoor waarde. Die waarde die bankiers willen, zijn de zogenaamde zekerheden. Die zijn nodig, voor als het fout gaat.

Traditionele bankiers kijken naar de bezittingen die op de balans van een bedrijf staan. Op hun eigen wijze, bepalen banken de waarde van deze bezittingen, maar met een bepaalde van mate van afwaardering. Immers, wanneer de bezittingen van een bedrijf onder druk verkocht moeten worden, daalt veelal de prijs.

De financiële waarde van de bezittingen, na afslag van de bank, staat volgens de traditionele bankiers garant om een geldlening te verstrekken met diezelfde waarde. Ze ruilen hun geld tegenover de waarde van de bezittingen.

Komt het bedrijf in de problemen, dan wordt de opdracht gegeven om alle bezittingen te verkopen. Hiermee betaalt het bedrijf de lening terug aan de bank. In de basis is dit hoe het zou moeten werken. Hieronder een traditioneel perspectief van het klassieke financieren op basis van balanswaarde.

Balans perspectief en cohorten.001

Visueel bekeken, ontstaat er een ratio, welke ‘Loan to value’ wordt genoemd. In dit voorbeeld is deze ratio 75%. Met andere woorden, de verstrekte geldlening van 750,000 euro is uitgegeven op basis van 75% van de totale waarde van alle bezittingen van 1,000,000 euro. Het probleem bij deze traditionele manier van bankieren, is dat waarde van de bezittingen kunnen dalen door de economie of marktomstandigheden. Hierdoor wordt het risico groot dat leningen niet voldoende gedekt zijn door de waarde van de bezittingen. Bij afnemende omzet en winsten, zal de voorraad cash ook dalen en er ontstaat al snel het bedreigende liquiditeitstekort. De ondernemer en de bankier bevinden zich nu beiden in een crisis.

Waardecreatie

Maar wat genereert nu eigenlijk echte bedrijfswaarde? Dat zijn feitelijk de klanten, het personeel en het management. Wanneer deze drie partijen succesvol samenwerken, ontstaat er groei. Bij een beheersing van de kosten, ontstaat er tevens een andere groei, winstgroei.

Deze winstgroei is te volgen in de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening is de motor van de organisatie. Het hebben van een digitale strategie, een sociaal netwerk (ecosysteem) zal leiden tot een bepaalde stabiele basis van klanten en gebruikers (gebruikers). Het uitbreiden van het digitale netwerk vergroot de kans op omzetgroei. En groei van omzet, levert bij goed management een gezonde winst op. Des te meer winst, des te meer waarde het bedrijf genereert.

De traditionele bankiers en geldverstrekkers kijken dus nogal eenzijdig naar de waarde van een bedrijf. De waarde die wordt gegenereerd uit het hebben van een digitale strategie en sociaal netwerk wordt niet weergegeven op de financiële balans. Deze waarde is onzichtbaar in de financiële verslaglegging. Het is namelijk een immaterieel vast actief. Een soort goodwill, die nog niet geactiveerd mag worden. Deze potentiële goodwill in de vorm van social capital (Kazienko, 2006) zien bankiers en investeerders nergens terug op de balans. Geldverstrekkers hebben dus geen kans om dit bezit op enige wijze te waarden in ruil voor hun te verstrekken geldleningen. Maar dat zal veranderen …

Waarderen anno 2015

In vanAnaloognaarDigitaal.nu schrijven de auteurs dat wetenschappers Kaplan en Haenlein sociale media definiëren als een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van de tweede generatie van het web (2.0) en de creatieve uitwisseling van content gemaakt door de gebruikers van hetzelfde web. Het waarderen van het zogenaamde social capital ook wel sociaal kapitaal genoemd in vanAnaloognaarDigitaal.nu is behoorlijk in opkomst. Maar hoe wordt een digitale sociale klantomgeving gewaardeerd? De laatste jaren zijn financieel specialisten begonnen met diverse studies hoe moderne geldverstrekkers tegen de waarde aankijken van een digitale groep gebruikers. Immers, Facebook, Twitter, LinkedIn zijn naar de beurs gegaan. Deze bedrijven hebben dus een waarde per aandeel toegekend gekregen, welke dagelijks verhandeld wordt op de beurs van New York.

In de basis van vele waarderingsgrondslagen ligt het meten van het hebben van een digitale klantenkring door middel van een opsomming van alle contant gemaakte toekomstige kasstromen.

De lange termijn waarde van een sociaal netwerk, of te wel een digitaal ecosysteem, wordt voornamelijk bepaald door de waarde van de klantrelaties. Klantrelaties tussen klant en bedrijf, maar ook de relatie van de klanten (gebruikers) onderling. De bestaande en toekomstige klantrelaties bepalen voornamelijk de toekomstige inkomsten, ook wel kasstromen of cash flow genoemd. Deze toekomstige kasstromen worden contact gemaakt tegen een rendementseis en hiermee is het zogenaamde klantkapitaal (de waarde die een bedrijf heeft in de vorm van goede relaties met klanten) ontstaan.

Balans perspectief en cohorten.002

Cohorten van belang

Het bepalen van de toekomstige kasstromen is gecompliceerde materie, aangezien klanten een wisselende levensduur hebben. Dit komt niet alleen door hun leeftijd, maar tevens omdat de levensduur van klanten mede wordt bepaald door de mate van interesse in het product of dienst dat een bedrijf aanbiedt. Binnen het sociale netwerk, zullen klanten zich vrij snel aansluiten, maar er zal ook sprake zijn afname. Bij de waardering zullen groepen klanten (gebruikers) worden ingedeeld in verschillende cohorten binnen de toekomstige perioden. De aanname wordt gemaakt dat naar mate de tijd vordert, des te groter de cohorten (lees: groep waarvan de individuen gedefinieerd zijn door één of meer dezelfde kenmerken) zullen worden.

Een andere factor die meespeelt, is dat de ene gebruiker een grotere vriendenkring heeft dan de andere gebruiker. Hierdoor wordt er een bepaalde retentie ratio bepaald binnen de verschillende cohorten. De toekomstige kasstroom van een gebruiker met een grote actieve vriendenkring zal hoger gewaardeerd worden, dan de toekomstige kasstroom van een gebruiker met een kleinere minder actieve vriendenkring. De eerste gebruiker heeft een hogere retentie dan de tweede gebruiker.

Het waarderen van het sociale kapitaal van een onderneming bestaat uit een aardige set van wiskundige formules en aannames. Al naar gelang de tijd voortschrijdt, ontstaan er steeds meer ervaringscijfers uit de praktijk. Deze kunnen gebruikt worden om de toekomstige kasstromen van verschillende sociale netwerken te waarderen. En daarmee worden meer en meer geldverstrekkers automatisch bekend met deze technieken.

Verwachting

Het is de verwachting van DDMCA en P.I.M dat investeerders, bankiers en andere vormen van geldverstrekkers, zoals crowdfunding bekend zullen geraken met deze aanvullende vorm van waarderen. Het klassieke waarderen zoals bankiers dit deden, zal op niet afdoende zijn voor het bepalen van de bedrijfswaarde. Het klantkapitaal staat niet op de balans en wordt zodoende overgeslagen. Het enkelvoudige toepassen van waarderen op basis van bezittingen, past niet meer bij deze tijd. Hoewel deze methode niet zal verdwijnen, zal het eerder geïntegreerd worden in de nieuwe methode van waarderen. De wereld groeit, digitaal groeien we nog harder.

Concluderend is vast te stellen dat het niet hebben van een digitale strategie en het ontbreken van een digitaal netwerk beperkend zal werken op de waarde groei van de onderneming.

Om die reden, valt te bepleiten dat ondernemers zullen moeten beginnen met het inzetten van een digitale strategie om hun sociaal kapitaal en klantkapitaal in de toekomst te kunnen waarderen en hun waarde daarmee kan vergroten. Steeds meer dan voorheen, kan de kapitaalwaarde van het totaal aantal gebruikers binnen een netwerk worden gewaardeerd.

Lees ook

Sensation

Paper: Heeft data een prijs gekregen?

Geschatte leestijd - 2 minuten

Er wordt veel over het modewoord ‘Big Data’ geschreven. Ook over de waarde van data wordt veel ‘gesproken’ online. Wat is nu een redelijke waarde? Heeft data onlangs een echte prijs gekregen? De overname van de Nederlandse organisator ID&T, naar eigen zeggen van evenementen en festivals binnen de ‘Electronic Music Culture’ oftewel Dance-evenementen en festivals, door het Amerikaanse SFX Entertainment lijkt een inzicht te geven in de waarde van data. Het onderstaande paper laat een aantal zaken zien.

Overname ID&T

In het persbericht van de overname door SFX Entertainment is gemeld dat ID&T naar een ‘vooraanstaande rol in Noord-Amerika streeft’. SFX Entertainment wil groeien in de USA met een totale populatie van 300 miljoen inwoners. Een eerste succesvolle editie van Sensation in New York in oktober 2012 is een feit. Met SFX Entertainment krijgt ID&T nu toegang tot meerdere locaties in het grote(re) Amerika. Meerdere Sensation evenementen kunnen daar gehouden worden met de operationele ondersteuning van SFX Entertainment. Duncan Stutterheim meldde, dat hij met ID&T wil doorbreken in India, waar inmiddels 1,3 miljard mensen wonen. Ook China heeft interesse in degelijke zeer professionele feesten.

Merkintegraties zullen in de netwerken van de diverse labels binnen ID&T gaan plaatsvinden. Door geavanceerd en zorgvuldig gebruik te maken van het eigen domein en social media netwerken kunnen nieuwe en digitale profielen uit de data van de achterban van ID&T worden gecreëerd. Naast demografische data, ontstaat er namelijk interesse-data, zoals al eerder vastgesteld in ‘The Voice – Een aanvullend verdienmodel’. Zo is onder andere vast te stellen, welke fan of volger uit de achterban van ID&T interesse heeft in een bepaalde productgroep door simpelweg te luisteren naar de achterban.

Paper over waarde

Lees in onderstaande paper in hoeveel tijd de transactie van SFX Entertainment terugverdiend zou kunnen zijn.

Ook leuk om te lezen voorpublicaties ‘vanAnaloognaarDigitaal.nu’:

50 bedrijven die zich bezighouden met bedrijfswaardering

Achtergrond: Bedrijfswaardering Next Gen?

Met de komst van de nieuwste Social Media trends en technieken wordt het overduidelijk dat de visie op bedrijfswaardering zal gaan veranderen. In de basis zal een ‘discounted cash flow’ berekening aanwezig blijven. Echter, valuators, EDP-Auditors en transactiemanagers zullen zich steeds meer moeten gaan verdiepen in de opbouw en werkwijze van deze sociale netwerken. Tijd voor een toelichting.  Lees meer →

The-Voice

Paper: The Voice – Een aanvullend verdienmodel

DDMCA heeft gekeken naar de data vanuit diverse Social Media kanalen uit 10 landen waar The Voice wordt uitgezonden. Het blijkt dat The Voice veel fans en volgers heeft gecreëerd op verscheidene Social Media netwerken.

Echter, de verzamelde data van The Voice van de afgelopen 1,5 jaar laat zien dat ze geen relatie met hun achterban hebben. De organisatie van The Voice is vooral actief in het ontvangen van berichten en data tijdens het programma en in het TV-seizoen, maar de organisatie lijkt reactief in het opbouwen van een relatie. Betrokkenheid bij het programma is feitelijk wat fans willen. Ze willen graag een relatie.

Door de verzamelde data nog beter te registreren, te structureren en te analyseren kan deze data weer doelgericht ingezet worden. Hiermee kan een aanvullend verdienmodel voor The Voice gerealiseerd worden, waardoor de waarde van het concept nog meer zal toenemen!

De onderstaande paper ‘The Voice – Een aanvullend verdienmodel?’ geeft een inzicht in een mogelijk nieuw aanvullend verdienmodel op basis van data.

Andere papers

50 bedrijven die zich bezighouden met bedrijfswaardering

Column: Waardecreatie door data, hoe ver bent u eigenlijk?

Waardecreatie. Wie heeft haar omzet in 2012 zien toenemen dankzij zorgvuldige analyse van verzamelde data uit social media kanalen en daarop gebouwde marketing campagnes?

Gefeliciteerd! U creëert meerwaarde voor uw bedrijf. Inventaris, Hardware, voorraad, en debiteuren. Ze krijgen steeds minder waarde bij de waardering van uw bedrijf. De houding en het gedrag van banken onderschrijven dit. Maar wat doet de waarde van uw bedrijf dan wel toenemen? Precies … DATA!

Niet zo maar alle data, maar vooral de data van het gedrag en interesses van uw klanten. Want dit geeft inzicht in de toekomstige geldstroom. U kunt daarop nieuwe marketingacties ondernemen en direct een groot bereik aanschrijven en uitnodigen. Ideaal vooral wanneer u een B2C bedrijfsvoering heeft. B2B bedrijven hebben zeker ook mogelijkheden, maar daar kom ik zo op terug.

Lees hier de gehele column

Lees ook

Achtergrond: De financiële waarde van data van artiesten | #achtergrond

Wat beweegt de groep mensen die een artiest, DJ of voetballer volgt op Facebook, Twitter of Youtube? Welke kledingmerken zijn populair binnen de groep die een bepaalde artiest, DJ of voetballer volgt? Door de inhoud of interessedata van de sociale media kanalen te verzamelen, te analyseren en te groeperen, ontstaan marketingprofielen. Wat is de financiële waarde van deze profielen?

Volgers van artiesten “praten” met elkaar. Niet alleen in de kroeg, maar ook op het internet binnen bepaalde netwerken die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ze chatten, tweeten, bloggen over auto’s, telefoons, muziek, films, energie, duurzaamheid, horloges, scooters, etc..

‘Wanneer een artiest fans verzameld en de profielen van zijn volgers zijn meer dan voorheen bekend, kan doelgerichte marketing worden toegepast. Een mobiele aanbieder van telefonie zoals Vodafone zal afhankelijk van de doelgroep en kennis over die doelgroep wel of niet breed willen adverteren. Breed adverteren door Vodafone zal gewenst zijn wanneer het publiek van de artiest veelal met een andere aanbieder telefoneert. De inzet en doel van Vodafone zal zijn om nieuwe consumenten te binden. De zogenaamde overstappers. De promotie van Vodafone zal gericht zijn op het overstappen en niet alleen op naamsbekendheid. Specifieke acties kunnen door Vodafone in samenwerking met de organisatie van het event bedacht worden om mensen over te halen naar Vodafone.’

Wat voor telefoonaanbieders geldt, kan ook gelden voor energieleveranciers of merken zoals Samsung of LG. Horloge merken (TW Steel, Breitling, Swatch) kunnen naamsbekendheid verder opbouwen, maar ook een nieuw model promoten.

Huid/haarverzorgingsproducten kunnen actief gepromoot worden, wanneer bekend is dat de volgers er over praten binnen de sociale netwerken.

Hoe nu de waarde vast te stellen?

Allereerst wordt er gekeken naar de basis informatie die aanwezig is. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zijn deze mensen te bereiken en staan ze dit ook toe via dezelfde sociale media? Indien er een volledige profiel uit de connectie kan worden vergaard, zal dit een standaardwaarde opleveren. De standaardwaarde is een gemiddelde van wat de markt over heeft om data aan te schaffen gebaseerd op tarieven van de normale traditionele marketing dataleveranciers. De standaardwaarde ontstaat nu in het eigen ecosysteem. Bij de standaardprofielen worden overlappen geëlimineerd en wordt tevens rekening gehouden met het feit dat mensen stoppen met het volgen van de artiest. De zogenaamde “churn rate” of ook wel “afhakers”.

Daarnaast is er binnen het model een inschatting gemaakt of een merk een laag, gemiddeld of hoog marketingbudget heeft. Ondergoed, sokken zullen lagere marketing budgetten hebben dan leveranciers van energie, of makers van juwelen.

Vervolgens is een waarde gekoppeld aan het product/dienst zelf en de soort artiest. Een DJ zal minder snel verzekeringsproducten kunnen promoten, maar wel audio apparatuur of een bepaald kledingmerk. Er is hier sprake van zogenaamde toepasbaarheid. Een product of dienst is laag, gemiddeld of hoog toepasbaar bij een bepaalde artiest.

Met deze gegevens wordt een totaal som gemaakt per categorie, bovenop de vaste waarde van de standaarddata van de profielen. Een artiest die van alle volgers alle standaarddata heeft verzameld en kan gebruiken, heeft al snel een hoge aanvangswaarde.

Wanneer daarbovenop ook kan worden verzameld wat deze mensen bezig houdt, kunnen scherpe en doelgerichte marketingprofielen ontstaan per productgroep, zoals auto’s, kleding, verzorging, etc …

Een rekenvoorbeeld

Per productgroep, welke kan bestaan uit meerdere aanbieders, wordt de contacten waarde bepaald van de toekomstige kasstromen, per marketingprofiel bovenop het standaard tarief. Onderstaande tabel geeft een weergave:

Soort Standaard budget Toepasbaarheid (1 – 5) Gewogen waarde Standaard waarde Totale waarde
Kleding € 1,50 2 € 0,60 € 4 € 4,60
Horloges € 1,75 4 € 1,40 € 4 € 5,40
Etc…

Binnen de waardering wordt standaard uitgegaan van het feit dat slechts voor 35% van alle tweets, chats en share op het netwerk achterhaald kan worden wat mensen werkelijk boeit. Van het totaal aantal volgers wordt slechts met 35% gerekend, natuurlijk kan dit percentage naar beneden worden bijgesteld voor een conservatievere berekening. Een rekenvoorbeeld met 35%:

  • Een artiest heeft 650,000 schone profielen en volgers. Wanneer van alle volgers de standaard informatie volledig is, zal dit € 4,- per volledig profiel opleveren. In dit geval € 2,6 miljoen.
  • Van de 650,000 volgers wordt uitgegaan van een “catch” ratio van 35%. Dat betekent dat van 227,500 volgers kunnen marketingprofielen opgesteld worden.
  • Voor de kleding industrie kan dit een bedrag voor de artiest opleveren van 227,500 maal € 0,60 = € 136,500. Voor de horloge industrie, waar de artiest veel meer aanhang heeft en kan maken, zal dit nog eens € 318,500 (namelijk 227,500 maal € 1,40) op kunnen leveren.

Een praktijkvoorbeeld

Zo kun je diverse andere productgroepen waarderen voor de artiest hetgeen de totale waardering oplevert. Onderstaand een tabel met 10 Nederlandse artiesten die volgens een dergelijk model zijn gewaardeerd. Bij de waardering van de onderstaande artiesten is uitgegaan bij het vergaren van data  van 20% van het standaardprofiel en 25% catch ratio via de netwerken Facebook, Twitter, Hyves en Youtube. Bekijk de financiële waarde Nick & Simon, Marco Borsato, Gerard Joling, Afrojack, Armin van Buuren, Andre Rieu, Caro Emerald, Gers Pardoel en Anouk.

Waarde schatting data van Nederlandse artiesten

DDMCA en Performance & Investment Management (P.I.M) werken op dit moment gezamenlijk aan het verfijnen van de waarderingsmodellen gebaseerd op o.a. data uit Social Media kanalen. Vragen of een waardering van een merk, artiest, DJ of sporter laten maken? Neem gerust contact op via denis.doeland@ddmca.com

Hulp nodig bij het volgende? Internet Strategie, KPI bepaling, Plan van Aanpak of Social Media en Internet Monitoring. Alle voornoemde diensten worden door DDMCA voorzien.

Lees ook

Columns die gerelateerd zijn aan dit onderwerp